INDEKS REKSA DANA SAHAM

From   To
Indeks Tahun dasar Nilai Perubahan
1 Hr (%) 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 1 Th (%) 3 Th (%) 5 Th (%)
Reksa Dana Saham 2004 4.355,40 -0,72 1,35 -4,18 -3,45 16,50 -23,94 -17,14
Reksa Dana Campuran 2004 3.003,43 -0,45 1,13 -0,94 -0,33 12,64 -0,84 6,02
Reksa Dana Pendapatan Tetap 2004 3.435,33 -0,04 0,86 2,68 0,84 6,39 16,46 26,38
Reksa Dana Pasar Uang 2013 1.409,56 0,02 0,35 0,81 1,66 0,89 8,71 18,11
Reksa Dana Saham Syariah 2004 1.329,14 -1,02 -0,25 -4,82 -6,00 11,97 -39,82 -38,88
Reksa Dana Campuran Syariah 2004 3.283,53 -0,57 0,47 -1,27 -0,58 10,39 0,84 4,35
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah 2004 3.151,81 -0,01 0,66 2,18 1,63 6,65 13,91 21,71
Reksa Dana Pasar Uang Syariah 2013 1.359,85 0,03 0,40 0,86 1,69 2,20 8,32 16,64