Bareksa.com - Marketplace Reksadana Online
 
 

INDEKS REKSA DANA SAHAM

From   To
Indeks Tahun dasar Nilai Perubahan
1 Hr (%) 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 1 Th (%) 3 Th (%) 5 Th (%)
Reksa Dana Saham 2004 5.851,52 0,35 5,57 8,23 5,31 -2,82 20,52 22,10
Reksa Dana Campuran 2004 3.067,59 0,25 3,55 5,77 3,36 -2,27 15,55 19,42
Reksa Dana Pendapatan Tetap 2004 2.939,74 -0,01 0,38 2,64 0,77 -3,87 14,54 26,93
Reksa Dana Pasar Uang 2013 1.336,69 0,02 0,72 1,52 2,71 4,63 14,15 27,46
Reksa Dana Saham Syariah 2004 2.220,92 0,13 4,68 7,01 2,60 -3,58 14,25 10,49
Reksa Dana Campuran Syariah 2004 3.342,69 0,15 2,59 7,23 4,49 -2,60 14,93 17,53
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah 2004 2.741,05 -0,01 0,50 2,75 -0,02 -4,01 11,09 23,42
Reksa Dana Pasar Uang Syariah 2013 1.282,74 0,02 0,37 1,07 1,77 3,27 11,75 27,33