INDEKS REKSA DANA SAHAM

From   To
Indeks Tahun dasar Nilai Perubahan
1 Hr (%) 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 1 Th (%) 3 Th (%) 5 Th (%)
Reksa Dana Saham 2004 4.603,49 0,39 -1,05 -2,47 1,81 8,66 -17,91 -18,12
Reksa Dana Campuran 2004 3.164,59 0,31 -0,29 -0,68 2,32 7,04 2,09 5,35
Reksa Dana Pendapatan Tetap 2004 3.447,01 0,19 0,49 -1,06 -1,36 0,82 11,48 19,22
Reksa Dana Pasar Uang 2013 1.443,17 0,01 0,14 0,49 0,98 2,28 5,94 15,82
Reksa Dana Saham Syariah 2004 1.359,77 0,29 0,03 0,87 2,76 4,27 -31,40 -40,75
Reksa Dana Campuran Syariah 2004 3.348,26 0,32 -0,55 0,60 2,33 3,44 0,68 -1,59
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah 2004 3.159,52 0,09 0,28 -1,20 -1,27 0,40 8,62 17,19
Reksa Dana Pasar Uang Syariah 2013 1.388,66 0,01 0,14 0,57 1,18 2,05 6,67 14,96