INDEKS REKSA DANA SAHAM

From   To
Indeks Tahun dasar Nilai Perubahan
1 Hr (%) 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 1 Th (%) 3 Th (%) 5 Th (%)
Reksa Dana Saham 2004 4.256,18 -0,34 0,37 -5,02 -4,86 -5,96 -4,85 -23,71
Reksa Dana Campuran 2004 3.119,14 -0,13 0,65 -2,29 -0,88 -0,53 4,35 4,93
Reksa Dana Pendapatan Tetap 2004 3.623,25 -0,03 0,75 0,06 0,19 3,22 6,89 23,34
Reksa Dana Pasar Uang 2013 1.479,13 0,01 0,32 0,90 1,86 2,54 7,42 11,61
Reksa Dana Saham Syariah 2004 1.208,10 -0,17 -0,21 -4,71 -5,08 -8,51 -13,66 -43,53
Reksa Dana Campuran Syariah 2004 3.092,10 -0,18 -0,06 -3,41 -2,09 -2,14 -5,03 -5,32
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah 2004 3.203,57 -0,02 0,15 -0,43 -0,63 1,40 4,35 16,83
Reksa Dana Pasar Uang Syariah 2013 1.421,45 0,01 0,35 0,87 1,27 -0,30 5,38 11,37