INDEKS REKSA DANA SAHAM

From   To
Indeks Tahun dasar Nilai Perubahan
1 Hr (%) 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 1 Th (%) 3 Th (%) 5 Th (%)
Reksa Dana Saham 2004 4.297,31 -0,56 -1,53 -5,51 4,63 20,48 -23,86 -17,61
Reksa Dana Campuran 2004 2.969,93 -0,32 -0,54 -2,43 4,15 15,37 -1,02 5,59
Reksa Dana Pendapatan Tetap 2004 3.406,20 -0,03 0,48 -0,12 1,09 8,37 15,51 26,34
Reksa Dana Pasar Uang 2013 1.404,66 0,01 0,29 0,72 1,53 0,17 8,71 18,28
Reksa Dana Saham Syariah 2004 1.332,42 -0,57 -0,59 -6,42 6,38 14,12 -38,26 -37,60
Reksa Dana Campuran Syariah 2004 3.268,33 -0,22 -0,41 -3,13 5,06 13,07 0,52 5,07
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah 2004 3.131,24 -0,07 0,31 0,08 2,46 7,92 13,03 21,54
Reksa Dana Pasar Uang Syariah 2013 1.354,44 0,00 0,23 0,67 1,45 1,75 8,13 16,62