INDEKS REKSA DANA SAHAM

From   To
Indeks Tahun dasar Nilai Perubahan
1 Hr (%) 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 1 Th (%) 3 Th (%) 5 Th (%)
Reksa Dana Saham 2004 4.647,88 -0,04 -1,61 5,13 -2,26 4,41 -10,81 -16,09
Reksa Dana Campuran 2004 3.204,29 0,06 -0,97 3,20 -0,05 5,07 4,92 6,85
Reksa Dana Pendapatan Tetap 2004 3.467,06 0,17 -0,34 0,32 -0,54 -0,13 9,79 16,62
Reksa Dana Pasar Uang 2013 1.452,08 -0,04 0,14 0,55 1,06 2,15 4,98 15,05
Reksa Dana Saham Syariah 2004 1.367,77 0,15 -1,27 3,97 0,56 2,17 -26,15 -37,83
Reksa Dana Campuran Syariah 2004 3.401,59 0,09 -0,74 3,61 1,56 3,24 0,70 2,03
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah 2004 3.178,71 0,16 -0,17 0,25 -0,71 0,27 7,08 14,32
Reksa Dana Pasar Uang Syariah 2013 1.394,83 -0,15 -0,02 0,38 0,96 2,21 6,42 13,44