Bareksa.com - Marketplace Reksadana Online
 
 

INDEKS REKSA DANA SAHAM

From   To
Indeks Tahun dasar Nilai Perubahan
1 Hr (%) 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 1 Th (%) 3 Th (%) 5 Th (%)
Reksa Dana Saham 2004 5.472,54 0,15 -4,90 -6,12 -0,56 -3,97 6,60 1,12
Reksa Dana Campuran 2004 3.009,19 0,23 -3,39 -2,62 2,39 -0,04 8,18 8,67
Reksa Dana Pendapatan Tetap 2004 3.022,40 0,20 -0,47 1,19 2,95 3,58 12,52 26,21
Reksa Dana Pasar Uang 2013 1.356,98 0,01 0,39 1,10 2,57 4,91 14,09 26,41
Reksa Dana Saham Syariah 2004 1.988,58 -0,51 -5,59 -10,25 -5,32 -9,63 -5,61 -12,58
Reksa Dana Campuran Syariah 2004 3.231,94 0,18 -3,95 -3,71 0,75 -1,08 5,16 4,36
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah 2004 2.834,53 0,27 -0,12 1,69 3,64 3,26 10,63 23,70
Reksa Dana Pasar Uang Syariah 2013 1.298,85 0,01 0,34 0,84 1,87 3,56 11,58 25,73