Bareksa.com - Marketplace Reksadana Online

INDEKS REKSA DANA SAHAM

From   To
Indeks Tahun dasar Nilai Perubahan
1 Hr (%) 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 1 Th (%) 3 Th (%) 5 Th (%)
Reksa Dana Saham 2004 6.021,40 0,19 6,23 8,39 8,54 12,40 6,46 21,66
Reksa Dana Campuran 2004 3.138,81 0,07 3,78 4,34 4,92 8,82 8,91 19,12
Reksa Dana Pendapatan Tetap 2004 3.058,10 -0,00 1,74 2,98 6,02 10,31 21,88 36,05
Reksa Dana Pasar Uang 2013 1.277,51 0,01 0,31 1,04 2,20 4,19 14,21 27,71
Reksa Dana Saham Syariah 2004 2.303,28 -0,01 4,25 5,12 3,25 4,65 -1,69 10,74
Reksa Dana Campuran Syariah 2004 3.431,86 -0,06 3,55 2,95 1,52 4,76 5,56 16,83
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah 2004 2.855,63 0,01 1,36 2,72 6,02 9,59 18,60 26,55
Reksa Dana Pasar Uang Syariah 2013 1.242,13 0,01 0,30 0,89 2,44 4,23 14,17 24,21